Algemene voorwaarden

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van de Opdrachtgevers, zowel zakelijke als particuliere afnemers.


1 Bedrijfsinformatie

1.1      Vestigingslocatie
Spik & Span
Europalaan 28D

5232 BC 's-Hertogenbosch


1.2      Correspondentiegegevens
Spik & Span

Europalaan 28D

5232 BC 's-Hertogenbosch


E-mailadres: info@spikenspan.nl


1.3      Bedrijfsactiviteiten
Spik & Span wast voertuigen. Het voertuig wordt gehaald bij de Opdrachtgever, gewassen bij een lokale wasstraat en vervolgens teruggebracht op de door Opdrachtgever aangegeven locatie.


2             Definities

2.1      De Opdrachtgever:
De zakelijke of particuliere partij die een bestelling plaatst om de dienstverlening van Spik & Span af te nemen, en daarmee akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.


2.2      De Medewerker:
Iedere persoon die namens Spik & Span het voertuig bestuurt, deze laat/gaat wassen en of andere werkzaamheden namens Spik & Span uitvoert.
 

2.3      Werkzaamheden:
Alle vormen van dienstverlening verricht door Spik & Span ten behoeve van de Opdrachtgever, alles in de ruimste zin van het woord.

3             Toepasselijkheid

3.1      Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Spik & Span.


3.2      Terhandstelling
De Algemene Voorwaarden zijn aan de Opdrachtgever voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld, en bevinden zich ter inzage zowel in het bedrijfspand als op de website van Spik & Span.


3.3      Ongeldigheid
Als een artikel of een deel van een artikel in deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever blijven de overige Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.


3.4      Afwijken
Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met Spik & Span. De overige bedingen in deze Algemene Voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.


3.5      Rechtsgebied
Op de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Spik & Span is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Alle geschillen worden beslecht door de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch.


4             Verplichtingen Opdrachtgever

4.1      Informeren
Opdrachtgever dient zich voorafgaand aan het gebruik van de dienstverlening van Spik & Span te informeren naar de inhoud en eventuele nadere vereisten ervan.

4.2      Volledigheid contactgegevens
De Opdrachtgever dient zo juist en volledig als mogelijk zijn contactinformatie in te vullen op de website van Spik & Span. De Opdrachtgever dient dit te controleren bij het afronden van de bestelling. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte of vermelde (betaal)gegevens onverwijld aan Spik & Span te melden.


4.3      Bereikbaarheid
De Opdrachtgever dient na het plaatsen van de bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn voor Spik & Span via de door hem aangegeven contactgegevens, in verband met informatie over de status van de bestelling. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, dient de Opdrachtgever dit te melden bij Spik & Span.


4.4      Aanwezigheid
De Opdrachtgever heeft de verplichting zelf aanwezig te zijn op de door hem aangegeven adres(sen) om het voertuig aan de Medewerker mee te geven/in ontvangst te nemen. Hier kan enkel van worden afgeweken indien dit vooraf uitdrukkelijk is vermeld door de Opdrachtgever. Controle hiervan valt niet onder de verantwoordelijkheid van Spik & Span.


4.5      Stiptheid
Spik & Span behoudt zich het recht voor om bij het overschrijden van het afgesproken ophaalmoment met meer dan 10 minuten de dienst te weigeren en het door de Opdrachtgever betaalde geld niet te vergoeden. Mits de planning het toelaat, zal Spik & Span altijd haar best doen om de dienst bij te laat zijn van de Opdrachtgever toch uit te voeren.


4.6      Geschiktheid voertuig
De Opdrachtgever dient zelf na te gaan of het voertuig geschikt is voor de Werkzaamheden. De criteria hiervoor zijn te vinden op de website van Spik & Span. De Opdrachtgever dient bijzonderheden voorafgaand aan de dienst bij een Medewerker van Spik & Span te melden, ook dit valt onder het risico van de Opdrachtgever. In geval van twijfel dient de Opdrachtgever een Medewerker om advies te vragen.


4.7      Waardevolle spullen
De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er geen waardevolle spullen in het voertuig worden achtergelaten. Spik & Span is niet verantwoordelijk voor mogelijke vermissing van voorwerpen.  

 

4.8      Opdrachtgever draagt er zorg voor dat het voor de Medewerker van Spik & Span daadwerkelijk mogelijk is het voertuig van binnen schoon te maken, in die zin dat Opdrachtgever geen zaken in de auto achterlaat welke het schoonmaken bemoeilijken. Indien voorgaande wel het geval is, is Spik & Span niet gehouden om deze gedeelte(n) schoon te maken.  

 

 

5             Verplichtingen Spik & Span

5.1      Goed vakmanschap
Spik & Span garandeert dat de verrichte Werkzaamheden zo goed mogelijk worden uitgevoerd.


5.2      Communicatie
Spik & Span zal zich inspannen om alle benodigde informatie te verstrekken aan de Opdrachtgever die nodig is voor de uitvoering van de Werkzaamheden van Spik & Span.


5.3      Wasresultaat
Spik & Span zal zich inzetten om de auto zo schoon mogelijk te maken. Bij een normaal vervuilde auto mag de Opdrachtgever verwachten dat het in wateroplosbare vuil wordt verwijderd. De Opdrachtgever kan er niet op rekenen dat vet, vogelpoep, teer, krassen etc. worden verwijderd.


5.4      Stiptheid
Spik & Span zal zich inzetten om op tijd te arriveren op locatie. Is een Medewerker van Spik & Span te laat gearriveerd en te laat teruggekeerd dan zal de geleverde dienst voor niets zijn (zie artikel 5.7). Spik & Span behoudt zich het recht voor om met Opdrachtgever afwijkende afspraken te maken omtrent het moment van ophalen en terugkeren. Door het maken van afwijkende afspraken vervalt het recht op een gratis door Spik & Span geleverde dienst.

 

5.5      Legitimatieplicht
Indien gevraagd, is de Medewerker van Spik & Span verplicht zich te legitimeren richting de Opdrachtgever.

 

5.6      Voertuigcontrole
Medewerker zal voorafgaand aan het vertrek en na terugkomst aan de hand van een elektronische of papieren controleformulier het voertuig controleren op eventuele schade en eventueel foto’s maken. Een kopie zal per mail verstuurd worden aan Opdrachtgever. Hierop worden alle zichtbare krassen en gebreken van het voertuig genoteerd. Een Medewerker zal dan ook controleren of het voertuig geschikt is voor de Werkzaamheden. Indien het voertuig niet geschikt is, kan de Medewerker weigeren het voertuig mee te nemen.

5.7      Tijdsbestek
Spik & Span streeft ernaar om het voertuig van de Opdrachtgever binnen 90 minuten terug te brengen. Dit tijdbestek wordt gemeten vanaf het moment dat akkoord is gegeven op de controle bij het ophaalmoment (zie artikel 5.6). Het tijdstip is vastgelegd op het elektronische of papieren controleformulier. Zodra de 90 minuten worden overschreden door toedoen van Spik & Span zal het totaalbedrag binnen 7 dagen automatisch worden teruggestort op de rekening waarmee de dienst is betaald. Deze garantie is enkel van toepassing indien de route lokaal verkeer betreft (snelwegen zijn uitgezonderd).

 

6             Geschiktheid voertuig
Het voertuig van de Opdrachtgever is alleen geschikt voor de Werkzaamheden als het voldoet aan de volgende eisen:


6.1      Het voertuig
Het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie. Voor voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan enkel met toestemming van Spik & Span van het voorgaande worden afgeweken.


6.2      Maximale afmetingen
Voertuigen mogen niet hoger zijn dan 2,05 meter, niet breder dan 2,55 meter of langer dan 12 meter. De maximum-afmetingen mogen niet worden overschreden.


6.3      Overige onderdelen
Het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de carwash losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrippen, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet- originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Indien er toch schade is ontstaan aan loszittende en/of uitstekende onderdelen is dit voor risico van Opdrachtgever.
Waarschuwing: Door slijtage, kleine schades, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten.

7             De overeenkomst

7.1      Aanbod
Spik & Span publiceert het aanbod op de website, overeenkomstig de door de aangesloten autowasbedrijven aangeleverde informatie. Spik & Span zal alle informatie zo duidelijk en correct mogelijk naar buiten dragen. Er kunnen geen rechten worden verleend aan eventuele fouten in de informatie op de website of promotiemateriaal.

7.2      Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever klikt op de knop 'Nu reserveren’ aan het einde van het bestelproces op de website.


 

 

 

 

7.3      Betaling

7.3.1                 Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen, ontstaat er een betalingsverplichting voor de Opdrachtgever jegens Spik & Span. De Opdrachtgever dient vervolgens direct te betalen volgens de (online) aangegeven betaalmethodes.

7.3.2                 Spik & Span is niet gehouden de dienst te leveren indien de betaling uitblijft. Het bedrag is wel opeisbaar.

7.3.3                 Uitsluitend betalingen aan Spik & Span werken bevrijdend. Betalingen aan de Medewerker zijn niet toegestaan en niet bevrijdend.

7.3.4                 Bij overschrijding van de betaling is de Opdrachtgever van rechtswege binnen 14 dagen in verzuim en is Spik & Span gerechtigd over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de wettelijke rente per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.

7.3.5                 De Opdrachtgever is voorts gehouden aan Spik & Span te vergoeden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die laatstgenoemde moet maken ter incasso van de openstaande bedragen, welke buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op tenminste 15% van de hoofdsom inclusief de verschuldigde rente.

 

7.4      Ontbinding
Bestellingen kunnen door de Opdrachtgever tot 7 dagen voor de uitvoering bij Spik & Span worden geannuleerd. Spik & Span wijst de Opdrachtgever erop dat Spik & Span het recht heeft de bestelling te annuleren op welke grond dan ook.


7.5      Weigeren
Spik & Span behoudt zich het recht om de dienst te weigeren op welke grond dan ook.
 

 

8             Aansprakelijkheid en schade

8.1      Verzekering Opdrachtgever
De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afsluiten van een WA-verzekering conform de in de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen. De Opdrachtgever is verplicht deze verzekering tijdens de gehele duur van de overeenkomst in stand te houden.


8.2      Verkeersboetes
Wanneer de Opdrachtgever een verkeersboete ontvangt die betrekking heeft op de periode dat een Medewerker van Spik & Span de bestuurder van het voertuig was, zal Spik & Span deze boete betalen.


8.3      Schade tijdens het wassen
Spik & Span is aansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten van Medewerkers, gebruik van ongeschikte (was)middelen of gebreken van de installatie. Er geldt een maximum van € 4.500,-, behoudens opzet of grove schuld.

 

8.4      Schade melden na afloop
Schade die is ontstaan tijdens het uitvoeren van de Werkzaamheden door Spik & Span zal direct worden gemeld door de Medewerker, bij zowel Spik & Span als de Opdrachtgever. Schade die niet is geconstateerd bij de nacontrole, waarvoor de Opdrachtgever meent dat Spik & Span aansprakelijk is, dient de Opdrachtgever binnen een termijn van 7 dagen bij Spik & Span te melden. Klachten die na deze termijn binnenkomen worden niet door ons in behandeling genomen.

 

8.5      Reparatie door derden

Spik & Span honoreert bij vermeende aansprakelijkheid van Spik & Span geen verzoeken tot vergoeding van reparaties die zijn uitgevoerd door een derde zonder vooraf overleg en uitdrukkelijke goedkeuring van Spik & Span.


8.6      Overmacht
In geval van overmacht is Spik & Span niet aansprakelijk voor (in)directe schade.

 

 

9             Klachten

9.1      Wasresultaat
Indien de Opdrachtgever niet tevreden is over het wasresultaat, dient de Opdrachtgever direct de Medewerker op de hoogte te brengen. De Opdrachtgever dient rekening te houden met de omstandigheden die zijn benoemd in artikel 5.3. Als de Opdrachtgever heeft getekend bij het afleveren zonder mededeling van de klacht, dan kan de Opdrachtgever zich niet meer beroepen op een slecht wasresultaat.


9.2      Medewerker
Indien de Opdrachtgever niet tevreden is over een Medewerker, dan kan de Opdrachtgever dit melden bij Spik & Span. Spik & Span zal zoeken naar een klantgerichte oplossing.


9.3      Herstel
Indien de dienst niet deugdelijk heeft plaats gevonden heeft Spik & Span het recht om dit deugdelijk te herstellen zonder dat de Opdrachtgever direct recht heeft op restitutie van een deel of het gehele bedrag.


9.4      Onterechte weigering
Indien u van mening bent dat u onterecht bent geweigerd als klant, dan kunt u zich richten tot onze klantenservice en zij zullen u zo goed mogelijk verder helpen.


 

10        Klantenservice

10.1 Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen over de service of de Algemene Voorwaarden kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice, zij zullen u vraag of opmerking in behandeling nemen.

 

10.2 Klachten
Toch niet tevreden met de geleverde producten of de afhandeling? Neem contact op met onze klantenservice. Wij helpen u direct of u hoort van ons hoeveel tijd wij nodig hebben.

 

11        Overige bepalingen

11.1 Privacy
Spik & Span respecteert de privacy van alle Opdrachtgevers en draagt er zorg voor dat alle verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

 

11.2 Persoonsgegevens
Spik & Span slaat persoonlijke gegevens op van de Opdrachtgever. Op de opslag van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.

 

11.3 Nieuwsbrief
Bij het afronden van de bestelling kan de Opdrachtgever kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Opdrachtgever kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via de afmeldknop in de mail of door contact op te nemen met de klantenservice.

"Prima geregeld, zag er netjes uit. Zie alleen op de bijrijdersstoel een vlek alsof daar een natte fles o.i.d. op heeft gestaan wat in de bekleding is gaan zitten." door Ron van Gelder, donderdag 9 augustus 2018
"Auto is perfect schoon. Super aardige jongen. Auto word netjes nagekeken voordat ze er mee weg rijden. En km stand word genoteerd. Ik herkende mijn auto niet meer terug zo schoon! Dit is voor mij zeker voor herhaling vatbaar" door Esther Salters-Iglesias, vrijdag 1 juni 2018
"Prima op de afgeproken tijd en de auto perfect schoongemaakt!" door Hans Vd Boom, donderdag 4 april 2019
"Precies volgens planning netjes schoon gezogen en goed gewassen" door Nico van Nuland, dinsdag 22 mei 2018
"Top service!" door Anke Wiegmans, woensdag 31 oktober 2018
"Hij ziet er weer schoon en netjes uit wel een paar minpuntjes maar ben er heel blij mee! Netjes op tijd weer terug gebracht.. voor herhaling vatbaar." door Dora Heesakkers, woensdag 27 juni 2018
"Goede service, netjes op tijd de auto weer afgeleverd. Voor herhaling vatbaar." door A.H.M. Langenhuysen, woensdag 22 augustus 2018
"Heel blij, goede en nette service!" door Loes Meertens, dinsdag 26 maart 2019
"Professioneel , duidelijke en eenvoudig reserveren en natuurlijk mijn auto spik en span. Echt kwaliteit" door Marina Van Sligter, woensdag 20 februari 2019
"De medewerker was vriendelijk en correct. Auto bijna helemaal spik &span." door Ivo Van den Hurk, zaterdag 23 juni 2018